§LOVE FOR GRANTOFTEN IF FODBOLD STIFTET 20. MAJ 1969

§1
Foreningens navn er GRANTOFTEN IDRÆTSFORENING FODBOLD.

Foreningen er stiftet den 20. maj 1969.

Hjemsted Ballerup Kommune.

Foreningens formål er at udbrede og fremme fodboldspillet og forståelsen herfor, samt at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagerer sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

§2
I foreningen kan optages aktive og passive medlemmer. Optagelsen af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. Bestyrelsen træffer afgørelsen i hvert enkelt tilfælde, om et medlem kan optages. Foreningen har endvidere en oldboysafdeling med egen ledelsen og særligt regnskab. Denne afdeling er forpligtiget til at afgive 1/3 af driftsregnskabets overskud til hovedafdelingen og er under dennes love og bestemmelser.

§3
Foreningen er medlem af Dansk Boldspil Union og Sjællands Boldspils Union, og er undergivet disses love og bestemmelser.

§4
Kontingentet stiger hvert år den 1. januar med 3-5% stigning årligt for aktive medlemmer. På den ordinære generalforsamling kan stigningen fastsættes højere, såfremt der er flertal herfor.

Kontingentet opkræves halvårsvis forud for aktive medlemmer. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.

Bestyrelsen har, når særlige forhold taler herfor, ret til at fritage et medlem for kontingent. Spille- og stemmeret bortfalder ved restance. Genoptagelse kan ikke finde sted før restancen er betalt.

§5
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sin kontingent til foreningen frem til det halvår, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen ekskludere et medlem når særlige grunde taler herfor. Dog kan et medlem, der er ekskluderet, kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

§6
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgår ved simpel stemmeflertal de forslag der er i overensstemmelse med dagsordenen. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte medlemmers antal. Når mindst 5 medlemmer ønsker skriftlig afstemning skal dette foretages.

Man skal være medlem i mindst 3 måneder, samt være fyldt 14 år før stemmeret opnås. Medlemmer under 14 år kan repræsenteres ved deres forældre/værge, forældre/værge er repræsenteret med én stemme pr. barn. Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde. Medlemmer i restance kan ikke deltage i generalforsamlingen. Passive medlemmer har stemmeret.

§7
Generalforsamlingen afholdes hver år i marts. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før, og skal fremføres skriftligt i underskrevet stand, kun medlemmer af foreningen kan stille forslag til generalforsamlingen. For at lovændringsforslag skal kunne behandles på generalforsamlingen skal det fremgå af dagsordenen.

Indkomne forslag bekendtgøres senest 4 dage før ved opslag i klubben.

§8
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved oplysning herom på Foreningens hjemmeside:
www.grantoftenif.klub-modul.dk på lokal TV, opslag i klubhus, Beboerbladet og på girokort.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Protokol.

4. Bestyrelsen beretning.

5. Regnskab.

6. Budget og kontingent.

7. Indkomne forslag.

8. Valg ifrlge lovene.

9. Eventuelt.

§9
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer.

Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år. Kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år. Herudover skal der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, disse vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsen sidder 2 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer skal være myndige.

§10
Regnskabsåret går fra den 1/1 til den 31/12.

Evt. overskud ved kantinedrift anvendes i henhold til formålsparagraffen og tilstilles ungdomsarbejdet.

Revisorerne har pligt til mindst 2 gange årligt, at foretage uanmeldt revision. Bestyrelsen har pligt til at besvare alle regnskabsmæssige spørgsmål fra revisorerne. Årsregnskabet skal være revideret senest 1/3.

§11
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 3 uger efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær samt udvalgsformænd.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formanden som kassereren. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§12
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal uopholdeligt afholdes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af forhandlingsgrund. De medlemmer, som skriftligt har anmodet om ekstraordinær generalforsamling har mødepligt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som til en ordinær.

§13
Ved nedsættelse af udvalg skal det tilstræbes at der indvælges børnemedlemmer, hvor børnemedlemmer skal tages med på råd omkring planlægning af aktiviteter og komme med forslag til bestyrelsen og generalforsamling.

§14
I tilfælde, hvor disse love ikke er fyldestgørende, er bestyrelsen berettiget til at tage bestemmelse herom under ansvar over for generalforsamlingen.

§15
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres 2/3 af de afgivne stemmer for opløsning af foreningen. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§16
I tilfælde af klubbens opløsning - eller udtrædelse af klubudvalget i Grantoften - skal alle kontante tilskud fra klubudvalget i Grantoften og afdelingsbestyrelsen i Grantoften (ydet inden for det sidste år) - såfremt pengene er til stede - tilfalde klubudvalget i Grantoften.

Endvidere skal alle tilskud i form af materialer fra klubudvalget i Grantoften og afdelingsbestyrelsen i Grantoften tilbageleveres til klubudvalget i Grantoften.

Ved påkrav fra anden side deles klubbens aktiver i forhold til størrelsen af tilskud, såfremt der ikke er fuld dækning for de modtagne tilskud.

I tilfælde af opløsning skal resten af foreningens eventuelle midler administreres af denne generalforsamling. 
 

Disse love er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 1995 med ændringer den 30. marts 2001, 7. juni 2002 og 30. marts 2007, 31. marts 2015.

Se vedtægter som pdf dokument her